Algemene voorwaarden van Yogaterschelling (per 1-1-2013)

Artikel 1: Inleidende bepaling
Yogaterschelling, is gespecialiseerd in yoga-arrangementen in Nederland.

Artikel 2: De Inschrijving,

Inschrijving, aanmelding c.q. reservering geschiedt door het ingevuld verzenden van het
inschrijvingsformullier op de website van Yogaterschelling (https://www.yogaterschelling.nl), waardoor
het aanbod van Yogaterschelling wordt aanvaard en de overeenkomst tot stand komt. Op deze
overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Een inschrijving via de website is bindend, ook zonder de aanwezigheid van een handtekening. De
(hoofd)inschrijver verstrekt hiervoor de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele)
andere deelnemer(s) via het inschrijvingsformulier. Om het yoga-arrangement goed te kunnen
aanbieden wordt verzocht om bij inschrijving relevante informatie te verstrekken. Uiteraard wordt met
deze informatie strikt vertrouwelijk omgegaan. Door inschrijving verplicht de (hoofd) inschrijver zich om
de arrangementsprijs te voldoen.

Artikel 3: Betalingen
Een eerste aanbetaling van € 125,– van de gehele arrangementsom per persoon moet binnen zeven
dagen na het versturen van onze inschrijvingsbevestiging per email worden voldaan. Het restant van
de arrangementsom dient uiterlijk vier weken voor de dag van aanvang van het arrangement door
Yogaterschelling zijn ontvangen.

Artikel 4: Arrangementsprijs
Elk arrangement biedt een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de prijs van het arrangement.
Mocht u een aanvullende reis- en of annuleringsverzekering willen boeken, dan kunt u deze apart bij
een c.q. uw verzekeraar aanvragen. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald
voor afwijkende zaken tijdens het arrangement, bijvoorbeeld voor een eenpersoonskamer.

Artikel 5: Informatie
Een yoga-arrangement vergt een goede voorbereiding. Alle up-to-date informatie staat op onze
website www.yogaterschelling.nl en in de aan de inschrijver toegezonden informatie per email.
Ons advies is om altijd goed geïnformeerd aan een yoga-arrangement mee te doen. Yogaterschelling
is op de hoogte van de diverse yoga-arrangementen en programma’s, kent de accommodaties en kan
u een passend advies geven.

Artikel 6: Arrangementsinformatie
De deelnemer ontvangt de informatie over het geboekte arrangement uiterlijk een week voor aanvang
van het arrangement. Is het arrangement binnen een week voor aanvang, dan zorgen we ervoor dat
de deelnemer/inschrijver na inschrijving de informatie zo snel mogelijk per email ontvangt.

Artikel 7: In-de-plaats stelling
De deelnemer kan zich tijdig voor aanvang van de arrangement kosteloos laten vervangen door een
derde.

Artikel 8: Annulering door de deelnemer
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de (hoofd)inschrijver annuleringskosten verschuldigd,
tenzij er per email of schriftelijk overeenstemming is met Yogaterschelling om het verschuldigde te
gebruiken voor een ander/vervangend yoga-arrangement van Yogaterschelling of dat er sprake is van
in-de-plaats stelling. Dit kan echter alleen nadat de volledige betaling van het arrangement is voldaan.

Artikel 9: De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:
– Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de arrangement: 25% van de arrangementsprijs;
– Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de arrangement: 50% van de arrangementsprijs;
– Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de arrangement: 75% van de arrangementsprijs;
– Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van de arrangement: 100% van de arrangementsprijs;
– Bij annulering op de dag van aanvang van het arrangement of later: 100% van de arrangementsprijs.
Annulering dient altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij Yogaterschelling. De dag dat deze
schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten
kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

Artikel 10: Wijziging door Yogaterschellling
Yogaterschelling heeft het recht de overeenkomst op te zeggen en/of te wijzigen wegens gewichtige
omstandigheden. Yogaterschelling deelt dit binnen 7 werkdagen aan de deelnemer mee, nadat
Yogaterschelling hiervan op de hoogte is. Bij het niet doorgaan van het arrangement ontvangt de
inschrijver het betaalde per omgaande retour, tenzij er de afspraak is om het betaalde te gebruiken
voor een ander yoga arrangement van Yogaterschelling.