Algemene Voorwaarden Yogaterschelling

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor alle yoga arrangementen, yogaweekenden en yogavakanties van Yogaterschelling

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een yoga arrangement, yogaweekend en yogavakantie dat wordt georganiseerd door
Yogaterschelling, hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de (natuurlijke) persoon, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze
heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een
evenement.
D. Organisator: Yogaterschelling.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement.

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan een Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon
2. De Deelnemer mag aan een Evenement deelnemen indien hij het daartoe strekkende
online inschrijvingsformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is
voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. Door
inschrijving verplicht de Deelnemer zich om de prijs van het Evenement tijdig te voldoen.
3. Het Evenement vermeldt wat is inbegrepen in de prijs van het Evenement. Het is mogelijk
dat er een extra vergoeding van toepassing is voor specifieke diensten, zoals bijvoorbeeld voor eenpersoonskamer.

Artikel 3: In de plaats stelling

Het recht van deelname aan een Evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij de
Organisator hiervoor per email toestemming aan de Deelnemer heeft gegeven. Aan deze
toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals het voldoen van administratie- of
wijzigingskosten. Het is Deelnemer niet toegestaan om op internet een vervanger te zoeken of
zijn deelname aan het Evenement te verkopen of op andere wijze op internet aan te bieden.

Artikel 4: Annuleren door de Organisator
1. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement
voortijdig te beëindigen, op te schorten, te wijzigen of te annuleren.
2. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten,
waaronder kosten voor reis en verblijf.

Artikel 5: De annuleringskosten
1. Indien de Deelnemer annuleert dan zijn onderstaande annuleringskosten van toepassing,
tenzij de Deelnemer en Organisator zijn overeengekomen dat het betaalde kan worden gebruikt
voor een ander Evenement van Organisator. Aan deze overeenstemming kunnen kosten worden verbonden.
2. De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:
– Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het Evenement: 25% van de prijs van het
Evenement;
– Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het Evenement: 50% van de prijs van het
Evenement;
– Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van het Evenement: 75% van de prijs van het
Evenement;
– Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van het Evenement: 100% van de prijs van
het Evenement;
– Bij annulering op de dag van aanvang van het Evenement of later: 100% van de prijs van
het Evenement.
Annulering dient altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij de Organisator. De dag
dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.
Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als
annuleringsdatum.
3. Ons advies is dat de Deelnemer een aanvullende reis- en of annuleringsverzekering sluit bij een verzekeraar naar keuze.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij
deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de
Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een
goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis
voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een
Evenement met een sportief karakter. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk,
indien deze deelneemt aan een Evenement, sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de
deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Betrokken derden, zoals docenten of belanghebbenden van een Evenement zijn op dezelfde voet als de
Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Artikel 7: Portretrecht
Deelnemer verleent toestemming aan de Organisator voor het maken van enige foto’s en  video’s.
Mocht de deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan houdt de Organisator hiermee rekening.

Artikel 8: Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen
in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming
aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het organiseren van het Evenement
en verzenden van informatie aan de Deelnemer. De Deelnemer kan te allen tijde schriftelijk of per e-mail aangeven bezwaar
te hebben tegen het verzenden van informatie of het bewaren van deze gegevens, waarna de Organisator dit gebruik
beëindigt.

Yogaterschelling