Algemene Voorwaarden Yogaterschelling

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor alle yogaweekenden en yogavakanties van Yogaterschelling

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een yogaweekend en yogavakantie dat wordt georganiseerd door
Yogaterschelling, hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de (natuurlijke) persoon, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze
heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een
evenement.
D. Organisator: Yogaterschelling.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement.

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan een Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon
2. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is
voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. Door
inschrijving verplicht de Deelnemer zich om de prijs van het Evenement tijdig te voldoen.
3. Het Evenement vermeldt wat is inbegrepen in de prijs van het Evenement. Het is mogelijk
dat er (een toeslag) dient te worden voldaan voor specifieke wensen tijdens het Evenement,
bijvoorbeeld voor eenpersoonskamer.
4. De Organisator kan op grond van gewichtige of uitzonderlijke omstandigheden besluiten
het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het
inschrijfgeld plaats. De Deelnemer kan dan het aan de Organisator betaalde gebruiken als tegoed voor
een ander Evenement van Yogaterschelling naar keuze in dit of volgend jaar.
5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement
voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond
van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het evenement te wijzigen.
In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
De Deelnemer heeft dan het recht om het betaalde binnen 6 maanden als tegoed te gebruiken
voor een toekomstig arrangement van Yogaterschelling naar keuze.
6. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten,
waaronder ook reis- en verblijfskosten.

Artikel 3: In de plaats stelling
Het recht van deelname aan een Evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij de
Organisator hiervoor per email toestemming aan de Deelnemer heeft gegeven. Aan deze
toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals het voldoen van administratie- of
wijzigingskosten. Het is Deelnemer niet toegestaan om op internet een vervanger te zoeken of
zijn deelname aan het Evenement te verkopen of op andere wijze op internet aan te bieden.

Artikel 4: Annulering door de deelnemer.
Mocht de Deelnemer voor aanvang van het Evenement koorts hebben of klachten hebben, die mogelijk wijzen op Corona,
dan is de Corona Annuleringsregeling van toepassing om niet mee te doen aan het Evenement
en 5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement
voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond
van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het evenement te wijzigen.
In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
De Deelnemer heeft dan het recht om het betaalde binnen 6 maanden als tegoed te gebruiken
voor een toekomstig arrangement van Yogaterschelling naar keuze.
Er zijn dan geen annuleringskosten verschuldigd.
Indien de Deelnemer om andere redenen verhinderd is om aan een Evenement deel
te nemen, zijn annuleringskosten van toepassing, zoals vermeld in artikel 5. Mocht de
Deelnemer een aanvullende reis- en of annuleringsverzekering willen boeken, dan kan de
Deelnemer dit bij een verzekeraar naar keuze doen.

Artikel 5: De annuleringskosten
De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:
– Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het Evenement: 25% van de prijs van het
Evenement;
– Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het Evenement: 50% van de prijs van het
Evenement;
– Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van het Evenement: 75% van de prijs van het
Evenement;
– Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van het Evenement: 100% van de prijs van
het Evenement;
– Bij annulering op de dag van aanvang van het Evenement of later: 100% van de prijs van
het Evenement.
Annulering dient altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij de Organisator. De dag
dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.
Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als
annuleringsdatum.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij
deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de
Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een
goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis
voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een
Evenement met een sportief karakter. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en
dringend zich, indien deze deelneemt aan een Evenement, sportmedisch te laten
keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de
deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Betrokken derden of belanghebbenden van een Evenement zijn op dezelfde voet als de
Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Artikel 7: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van
tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de ruimste
van het woord, waarop de Deelnemer zichtbaar is. De Deelnemer kan per e-mail aangeven
bezwaar te hebben tegen vermelde openbaarmaking. De Organisator houdt hiermee dan
rekening.

Artikel 8: Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen
in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming
aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie
aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve
van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de Deelnemer. Het is de
Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar
te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken
van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken
zal stop zetten.

Yogaterschelling